دیدار مدیر و تعدادی از کارکنان روابط عمومی و خدمات اجتماعی

دیدار مدیر و تعدادی از کارکنان روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه، از آقای سید علی میرافضلی در منزل ایشان مورخ سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸

استاد سید علی میرافضلی شاعر و نویسنده سرشناس رفسنجانی ، به عنوان مدیر سابق روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه در تیر ماه سال جاری به درجه بازنشستگی نائل شد.

دیدار مدیر و تعدادی از کارکنان روابط عمومی و خدمات اجتماعی

دیدار مدیر و تعدادی از کارکنان روابط عمومی و خدمات اجتماعی

دیدار مدیر و تعدادی از کارکنان روابط عمومی و خدمات اجتماعی
دیدار مدیر و تعدادی از کارکنان روابط عمومی و خدمات اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید