جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی

جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی و جمعی از مدیران مجتمع در دفتر معاونت مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع مس سرچشمه

جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی
جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی

جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی

جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی 

جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی
جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی
جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی
جلسه خداحافظی مهندس شیخی با مدیران مهندسی و مدیریت انرژی

 

دیدگاهتان را بنویسید