برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه

برگزاری مراسم دیدار با یار (بزرگداشت هفته روابط عمومی) با حضور مدیر مجتمع و جمعی از پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه در فرهنگسرای شهر مس سرچشمه .

برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه

برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه

برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه
برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان روابط عمومی مس سرچشمه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید