نمائی از معدن و مجتمع مس میدوک شهربابک

 

نمائی از معدن و مجتمع مس میدوک شهربابک
نمائی از معدن و مجتمع مس میدوک شهربابک

 

نمائی از معدن و مجتمع مس میدوک شهربابک
نمائی از معدن و مجتمع مس میدوک شهربابک
نمائی از معدن مس میدوک شهربابک
نمائی از معدن مس میدوک شهربابک

 

نمائی از مجتمع مس خاتون آباد شهربابک
نمائی از مجتمع مس خاتون آباد شهربابک

 

دیدگاهتان را بنویسید