مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه

 

نمائی از انفجار در معدن مس سرچشمه
نمائی از انفجار در معدن مس سرچشمه

 

مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه - نمائی از محل تخلیه خاک سنگ شکن اولیه مجتمع مس سرچشمه

مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه – نمائی از محل تخلیه خاک سنگ شکن اولیه مجتمع مس سرچشمه

 

مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه - نمائی از محل تخلیه خاک سنگ شکن اولیه مجتمع مس سرچشمه 
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه – نمائی از محل تخلیه خاک سنگ شکن اولیه مجتمع مس سرچشمه

 

مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه - نمائی از نوار نقاله حمل خاک از سنگ شکن اولیه به مجتمع مس سرچشمه 
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه – نمائی از نوار نقاله حمل خاک از سنگ شکن اولیه به مجتمع مس سرچشمه

 

مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه - نمائی از انتهای نوار نقاله و محل تخلیه خاک در ابتدای کارخانجات تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه – نمائی از انتهای نوار نقاله و محل تخلیه خاک در ابتدای کارخانجات تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

 

نمائی از کارخانجات ذوب مجتمع مس سرچشمه
نمائی از کارخانجات ذوب مجتمع مس سرچشمه

 

مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه - تخلیه سرباره توسط ماشین سرباره کش از کارخانجات ذوب مجتمع مس سرچشمه
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه – تخلیه سرباره توسط ماشین سرباره کش از کارخانجات ذوب مجتمع مس سرچشمه
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه - نمایی از کوره های کنورتور داخل کارخانجات ذوب
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه – نمایی از کوره های کنورتور داخل کارخانجات ذوب

 

مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه - نمایی از داخل سالن الکترولیز و تولید کاتد پالایشگاه
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه – نمایی از داخل سالن الکترولیز و تولید کاتد پالایشگاه

 

نمای شب از کارخانجات ذوب مجتمع مس سرچشمه
نمای شب از کارخانجات ذوب مجتمع مس سرچشمه
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه کرمان
مناظر زیبائی از مجتمع مس سرچشمه کرمان

دیدگاهتان را بنویسید