مناظر رویائی شهر مس سرچشمه

 

صبح برفی 94/11/28 شهر مس سرچشمه

نمائی از خیابان های یاسمن شهر مس سرچشمه در برف - عکس از داخل ساختمان اموراجتماعی و روابط عمومی گرفته شده
نمائی از خیابان های یاسمن شهر مس سرچشمه در برف – عکس از داخل ساختمان اموراجتماعی و روابط عمومی گرفته شده

 

نمائی از پارکینگ جلوی ساختمان اموراجتماعی و روابط عمومی
نمائی از پارکینگ جلوی ساختمان اموراجتماعی و روابط عمومی – عکس از داخل ساختمان اموراجتماعی و روابط عمومی گرفته شده
نمائی از شهر مس سرچشمه در برف زمستانی
نمائی از شهر مس سرچشمه در برف زمستانی
نمائی از شهر مس سرچشمه در برف زمستانی -سرچشمه 12 اسفند 94
نمائی از شهر مس سرچشمه در برف زمستانی -سرچشمه 12 اسفند 94

 

نمائی از شهر مس سرچشمه در باران بهاری - سرچشمه 5 اردیبهشت 95
نمائی از شهر مس سرچشمه در باران بهاری – سرچشمه 5 اردیبهشت 95

 

نمای یک روز برفی شهر مس سرچشمه ۴ بهمن ۱۳۹۵
نمای یک روز برفی شهر مس سرچشمه ۴ بهمن ۱۳۹۵

 

نمائی از شهر مس سرچشمه - عکس بالا (خیابان نرگس) - عکس پایین (میدان شهرداری)
نمائی از شهر مس سرچشمه – عکس بالا (خیابان نرگس) – عکس پایین (میدان شهرداری)

 

دیدگاهتان را بنویسید