مروری بر تحولات مدیریتی شرکت ملی صنایع مس ایران

در تاریخچه شرکت ملی صنایع مس ایران نام مدیرانی به چشم میخورد که صنعت عظیم مس ایران را متحول ساختند .

از مرحوم دکتر رضا نیازمند که بنیانگذار و نخستین مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است تا دکتر اردشیر سعد محمدی که با حفظ سمت ، همچنان سکان مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایران را در دست دارد .

 

دکتر رضا نیازمند مدیرعامل اول شرکت ملی صنایع مس ایران   1352 تا 1354

رضا نیازمند بنیانگذار و اولین مدیرعامل شرکت ملی صنایع می ایران
رضا نیازمند بنیانگذار و اولین مدیرعامل شرکت ملی صنایع می ایران

 

مهندس محمدتقی توکلی مدیرعامل دوم شرکت ملی صنایع مس ایران  از سال 1354 تا 1357

محمدتقی توکلی دومین مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
محمدتقی توکلی دومین مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس محمدباقر کیا مدیرعامل سوم شرکت ملی صنایع مس ایران   بهمن و اسفند 1357

 

مهندس مصطفی مداح مدیرعامل چهارم شرکت ملی صنایع مس ایران   1357/12/16  تا  1360/12/10

 

مهندس محمدهادی اردبیلی مدیرعامل پنجم  شرکت ملی صنایع مس ایران   دی‌ماه 1360  تا  1363

مهندس محمد هادی اردبیلی مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس محمد هادی اردبیلی مدیر عامل اسبق شرکت ملی
صنایع مس ایران

مهندس محمود شیری مدیرعامل ششم شرکت ملی صنایع مس ایران   اردیبهشت 1363  تا  سال 1368

مهندس محمود شیری مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس محمود شیری مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس ایرج اصلانی مدیرعامل هفتم شرکت ملی صنایع مس ایران    از سال 1368 تا 1371

مهندس ایرج اصلانی مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس ایرج اصلانی مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس موذن زاده مدیرعامل هشتم شرکت ملی صنایع مس ایران    از سال 1371 تا 1375

مهندس موذن زاده مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران 
مهندس موذن زاده مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس علی اصغر پورمند مدیرعامل نهم شرکت ملی صنایع مس ایران    از سال 1375 تا 1376

مهندس علی اصغر پورمندمدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس علی اصغر پورمندمدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس عبدالرضا هاشم زایی مدیرعامل دهم شرکت ملی صنایع مس ایران    از شهریور 1376 تا 1379

مهندس هاشم زایی مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس هاشم زایی مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس احمد مرادعلیزاده مدیرعامل یازدهم شرکت ملی صنایع مس ایران    از 1380 تا  1384

مهندس احمد مرادعلیزاده مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس احمد مرادعلیزاده مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس علی اصغر پورمند مدیرعامل دوازدهم شرکت ملی صنایع مس ایران   از 1384 تا اردیبهشت 1387

مهندس علی اصغر پورمندمدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس علی اصغر پورمندمدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس محمدهادی اردبیلی مدیرعامل سیزدهم شرکت ملی صنایع مس ایران    از اردیبهشت 1387 تا 1391

مهندس محمد هادی اردبیلی مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس محمد هادی اردبیلی مدیر عامل اسبق شرکت ملی
صنایع مس ایران

 

مهندس نعمت ا.. پوستین دوز مدیرعامل چهاردهم شرکت ملی صنایع مس ایران   از شهریور 1391 تا مرداد 1392

 

مهندس احمد مرادعلیزاده مدیرعامل پانزدهم شرکت ملی صنایع مس ایران   از مرداد 1392   تا  اسفند 1396

مهندس احمد مرادعلیزاده مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس احمد مرادعلیزاده مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

مهندس محمدرضا بنی‎ اسدی راد مدیرعامل شانزدهم شرکت ملی صنایع مس ایران   از اسفند 1396 تا اردیبهشت 1398

مهندس بنی اسدی راد مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران
مهندس بنی اسدی راد مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع مس ایران

 

دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل هفدهم شرکت ملی صنایع مس ایران    از  اردیبهشت 1398  تاکنون

اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران
اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید