خاطره یکی از عصرهای پایان ماه که از سر کار بر می گشتید و قبل از آنکه به خانه بروید ، در صفی طولانی که از جلوی صندوق قرض الحسنه شهر مس سرچشمه شروع میشد و تا نزدیک ساختمانهای ss روبروی یاسمن ادامه پیدا میکرد تا حقوق خود را در پاکتی سفید دریافت کنید، را به یاد دارید؟  زمانیکه خوشحال به خانه بر می گشتید تا پول خوردهای داخل پاکت که بسیار ارزشمند بود را برای مخارج روزانه و اسکناسها را برای پس انداز در گوشه ای پنهان کنید را اگر شما فراموش کرده اید ، هستند کسانی مثل من که در کودکی این لحظه شیرین را به یاد دارم. البته بصورت موقت تا کارمند شدن پدر !!! شاید خواندن تاریخچه تاسیس صندوق قرض الحسنه مجتمع مس سرچشمه خارج از لطف نباشد .

مشخصات شعبات بانک های مستقر در شهر مس سرچشمه . 

 

نام بانک : سپه

نام شعبه : سرچشمه
کد شعبه : ٦٦٢٣
استان : کرمان
نشانی : شهر مس سرچشمه _ خیابان نسترن روبروی شهربازی (جنب تامین اجتماعی)
تلفن : ٣٤٣١٢٣٠٧
تلفن ٢ : ٣٤٣١٢٥٦٧
ساعت کار عصر :
روزهای هفته :

شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه
شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه

نام بانک : ملی ایران

نام شعبه : سرچشمه
کد شعبه : ٦٦٢٣
استان : کرمان
نشانی : شهر مس سرچشمه _ خیابان نسترن روبروی شهربازی (جنب تامین اجتماعی)
تلفن : ٣٤٣١٢٣٠٧
تلفن ٢ : ٣٤٣١٢٥٦٧
ساعت کار عصر :
روزهای هفته :

شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه
شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه

نام بانک : ملت

نام شعبه : سرچشمه
کد شعبه : ٦٦٢٣
استان : کرمان
نشانی : شهر مس سرچشمه _ خیابان نسترن روبروی شهربازی (جنب تامین اجتماعی)
تلفن : ٣٤٣١٢٣٠٧
تلفن ٢ : ٣٤٣١٢٥٦٧
ساعت کار عصر :
روزهای هفته :

شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه
شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه

نام بانک : صادرات

نام شعبه : سرچشمه
کد شعبه : ٦٦٢٣
استان : کرمان
نشانی : شهر مس سرچشمه _ خیابان نسترن روبروی شهربازی (جنب تامین اجتماعی)
تلفن :  ٣٤٣١٢٣٠٧-۰۳۴
تلفن٢ : ٣٤٣١٢٥٦٧-۰۳۴
ساعت کار عصر :
روزهای هفته :

شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه
شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه

نام بانک : تجارت

نام شعبه : سرچشمه
کد شعبه : 22520
استان : کرمان
نشانی : شهر مس سرچشمه _ خیابان اقاقیا 2- پلاک 4

کد پستی: 7731938455
تلفن :  34312775-034
تلفن : 34312775-034
فکس : 34312206-034
ساعت کار عصر :
روزهای هفته :  8:00  الی  13:30

شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه
شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه

نام بانک : رفاه

نام شعبه : سرچشمه
کد شعبه : ٦٦٢٣
استان : کرمان
نشانی : شهر مس سرچشمه_ خیابان نسترن روبروی شهربازی (جنب تامین اجتماعی)
تلفن : ٣٤٣١٢٣٠٧
تلفن ٢ : ٣٤٣١٢٥٦٧
ساعت کار عصر :
روزهای هفته :

شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه
شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه

نام بانک : تعاون

نام شعبه : سرچشمه
کد شعبه : 2814
استان : کرمان
نشانی : شهرک مس سرچشمه – بلوار استقلال – خیابان کوکب 1 پلاک 2
کد پستی: 7731649118
تلفن : 03434312766
تلفن 2 : 03434312767
فکس : 03434312767
ساعت کار عصر :
روزهای هفته :

شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه
شعبات بانک های ایران در شهر مس سرچشمه

نام بانک : مهر ایران

نام شعبه : سرچشمه
کد شعبه : ٦٦٢٣
استان : کرمان
نشانی : شهر مس سرچشمه _ خیابان نسترن روبروی شهربازی (جنب تامین اجتماعی)
تلفن : ٣٤٣١٢٣٠٧
تلفن ٢ : ٣٤٣١٢٥٦٧
ساعت کار عصر :
روزهای هفته :

 

دیدگاهتان را بنویسید